ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Α. Χαρακτηριστικά της Ταχυδρομικής Επιχείρησης

Η Εταιρεία SISI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2020 και σκοπός της μεταξύ άλλων είναι η εξυπηρέτηση αποστολών αγορών από εμπορικά καταστήματα είτε αποστολών αγορών μέσω της web πλατφόρμας που διαθέτει www.now.com.gr . Για το σκοπό αυτό, έχει αδειοδοτηθεί με την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, με Γενική Άδεια Ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, (ΕΕΤΤ) με αριθμό 21-069.

Ακολούθως τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: SISI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΚΕ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: SISI AGENTS PC

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΣΙΩΤΗ 13 ΜΑΡΟΥΣΙ

Α.Φ.Μ. 801385510

Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΡ.Μ.ΕΕΤΤ.: 21-069 Web site: www.now.com.gr

Β. Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η Εταιρεία διεξάγει ταχυμεταφορές δεμάτων εντός της Αττικής με δικό της προσωπικό και με δικά της μέσα με τρόπο υπεύθυνο και αξιόπιστο. Η εταιρεία διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και δύο μηχανάκια για τις μεταφορές των δεμάτων/παραγγελιών. Αντικειμενική αποστολή και στόχος της Εταιρείας είναι η μεταφορά των δεμάτων εγκαίρως, υπεύθυνα και αξιόπιστα, χωρίς φθορές και ζημίες. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επιδώσει το ταχυδρομικό αντικείμενο στον

παραλήπτη/χρήστη εντός δύο (2) ωρών από την παραλαβή του από τον Αποστολέα/εμπορικό κατάστημα.

Η Εταιρεία διεκπεραιώνει αποστολές αγορών ( και με τη δυνατότητα αντικαταβολής) είτε μέσω της web πλατφόρμας ΝOW που διαθέτει είτε κατ’ εντολήν του Αποστολέα/εμπορικού καταστήματος.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να μεταφέρει τα ταχυδρομικά αντικείμενα ανεξαρτήτως βάρους, δεν αναλαμβάνει όμως την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας -Αρχαιότητες – Έργα τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ. Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) -Ναρκωτικά –Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό υλικό και γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας.

Η Εταιρεία τηρεί Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.) κατά τις επιταγές της οικείας νομοθεσίας ταχυμεταφορών και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4053/2012 και στην απόφαση με αριθμό 686/064/26.3.2013 της Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς επίσης και στην απόφαση με αριθμό 687/328/05.05.2013 της Ε.Ε.Τ.Τ, ως τα ανωτέρω ισχύουν σήμερα. Το ανωτέρω αποτελεί ειδικό πληροφοριακό σύστημα και λειτουργεί με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, επιτρέπει την παρακολούθηση και εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου ταχυμεταφορών και ενημερώνεται με οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την αποστολή/παραλαβή του. Στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. αναφέρονται τα χαρακτηριστικά κάθε αποστολής και ειδικότερα: ο αριθμός του εκδοθέντος Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς με τον οποίο ταυτοποιείται η κάθε αποστολή (βλ. παρακάτω), η ημερομηνία ανάθεσης της αποστολής και η ημερομηνία

παράδοσης – παραλαβής της, όνομα αποστολέα- παραλήπτη, το βάρος της, την υπηρεσία η οποία ζητήθηκε, ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εξόφληση της αξίας του κομίστρου (χρέωση αποστολέα ή παραλήπτη) και επίσης τα στάδια που μεσολαβούν από την ανάθεση της αποστολής μέχρι και την τελική παράδοσή της στον παραλήπτη της.

Οι χρήστες των υπηρεσιών μπορούν να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση για την πορεία της κάθε αποστολής από την παραλαβή μέχρι και την παράδοση μέσω της ιστοσελίδα της Εταιρείας.  Σε περίπτωση ζημίας ή μη παράδοσης της αποστολής για τον οποιοδήποτε λόγο στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος (και μόνο αν αυτός είναι ο αποστολέας ή ο παραλήπτης της αποστολής) προς επικοινωνία με την Εταιρεία προκειμένου να παρασχεθούν προς αυτόν λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή που τον ενδιαφέρει.

Η Εταιρεία για την ταυτοποίηση του διακινούμενου από αυτή ταχυδρομικού αντικειμένου ταχυμεταφορών εκδίδει έντυπο το οποίο προσαρτάται στο ταχυδρομικό αντικείμενο και περιέχει τα στοιχεία ταυτοποίησης αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4053/2012 και στην απόφαση με αριθμό 686/064/26.3.2013 της Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς επίσης και στην απόφαση με αριθμό 687/328/05.05.2013 της Ε.Ε.Τ.Τ, ως τα ανωτέρω ισχύουν σήμερα. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) αναγράφει ευδιάκριτα τα στοιχεία της Εταιρείας (επωνυμία, διακριτικό τίτλο, αριθμό φορολογικού μητρώου, τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας) και την ένδειξη Ε.Ε.Τ.Τ.. Επίσης, φέρει τον μοναδικό αριθμό που ταυτοποιεί το ταχυδρομικό αντικείμενο και είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση και εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου από το Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της Εταιρείας και τα στοιχεία αποστολέα- παραλήπτη. Όλα τα αντικείμενα καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της Εταιρείας. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να παραλαμβάνει με επιφύλαξη το ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών και αυτό μπορεί να το δηλώνει εγγράφως είτε πάνω στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., είτε σε σχετικό ηλεκτρονικό πεδίο όταν

λαμβάνεται ηλεκτρονικά η υπογραφή προς επιβεβαίωση της παράδοσης, είτε σε ειδικά σχεδιασμένο έντυπο το οποίο ταυτοποιείται με την αποστολή και καταχωρείται στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. Η Εταιρεία με κριτήριο την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προστασία του περιβάλλοντος έχει προβεί σε ενέργειες περιορισμού του χαρτιού με την χρήση ηλεκτρονικού εντύπου ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. και τη λήψη ηλεκτρονικής υπογραφής από τον παραλήπτη.

Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκόμματα ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. στο αρχείο της σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή για ελάχιστη χρονική περίοδο έξι (6) μηνών.

Γ. Χρέωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Ο τιμοκατάλογος των παρεχόμενων υπηρεσιών αναγράφεται κατά την παραγγελία και από τις 10/12/2022 έχει ως εξής:

  • Παραγγελίες εντός 2ώρου – 5.99€
  • Παραγγελίες εντός ημέρας – 4.99€
  • Παραγγελίες επόμενη εργάσιμη – 3.99€

Τέλος, η υπηρεσία πληρωμής με αντικαταβολή χρεώνεται με 1.5€.

Δ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Στις περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας ή ολικής κλοπής ή ολικής καταστροφής κατά την μεταφορά του από το κατάστημα ( αποστολέα) στον παραλήπτη/χρήστη η Εταιρεία καταβάλλει αποζημίωση ίση με την αξία του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε 5 εργάσιμες από την έγκριση και την αποδοχή από την επιτροπή επίλυσης διαφορών. Το αίτημα για ζημία θα πρέπει να κατατεθεί εντός 24 ωρών από την επίδοση.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επερχόμενες ζημίες ή έμμεσες απώλειες από οποιονδήποτε λόγο και να επέλθουν. Στις ανωτέρω ζημίες ή έμμεσες απώλειες περιλαμβάνεται κάθε απώλεια εισοδήματος ή διαφυγόντος κέρδους από μη επίδοση ή καθυστέρηση αποστολής.

Ε. Ατομική Σύμβαση για τους Χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών

Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος εκπρόσωπος, ή υπάλληλος της Εταιρείας, ο Αποστολέας ή Παραλήπτης δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 1: Η Εταιρεία διεκπεραιώνει αποστολές αγορών ( και με τη δυνατότητα αντικαταβολής) είτε μέσω της web πλατφόρμας ΝOW που διαθέτει είτε κατ’ εντολήν του Αποστολέα. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ της εταιρείας είναι έγγραφο μη διαπραγματεύσιμο και συμπληρώθηκε από την Εταιρεία και για λογαριασμό του αποστολέα/εμπορικού καταστήματος, στα πλαίσια της αγοράς αγαθών μεταξύ του χρήστη και αποστολέα.

ΑΡΘΡΟ 2: Ο Αποστολέας εγγυάται ότι το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο δεν εμπίπτει στα μη αποδεκτά από την Εταιρεία Ταχυδρομικά Αντικείμενα, φέρει σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη και έχει συσκευασθεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση.

ΑΡΘΡΟ 3: Η Εταιρεία δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη αποδεκτά αντικείμενα από αυτή.

ΑΡΘΡΟ 4: Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον Αποστολέα ( εμπορικό κατάστημα).

ΑΡΘΡΟ 5: Στις περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας ή ολικής κλοπής ή ολικής καταστροφής κατά την μεταφορά του από το κατάστημα ( Αποστολέα) στον χρήστη η Εταιρεία καταβάλλει αποζημίωση ίση με την αξία του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε μετρητά στον Αποστολέα μέσα σε 5 εργάσιμες από την έγκριση και την αποδοχή από την επιτροπή επίλυσης διαφορών. Το αίτημα για ζημία θα πρέπει να κατατεθεί εντός 24 ωρών από την επίδοση.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επερχόμενες ζημίες ή έμμεσες απώλειες από οποιονδήποτε λόγο και να επέλθουν. Στις ανωτέρω ζημίες ή

έμμεσες απώλειες περιλαμβάνεται κάθε απώλεια εισοδήματος ή διαφυγόντος κέρδους από μη επίδοση ή καθυστέρηση αποστολής.

Ο Εντολέας/Αποστολέας είτε ο Χρήστης/παραλήπτης έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω ασφαλιστικής εταιρείας της επιλογής του. Ρητά συμφωνείται ότι η ευθύνη της Εταιρείας συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οποιουδήποτε άλλου τρίτου – δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην Εταιρεία ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 6: Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να παραδώσει κάθε αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα παράδοσης και ενδεικτικά μέσα σε δύο ώρες από την παραλαβή από τον Αποστολέα/εμπορικό κατάστημα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης μιας αποστολής με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται, πέραν των όρων που ορίζονται στην ΥΑ 688/52/2013 (ΦΕΚ 1412).

Συγκεκριμένα η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5. Τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης είναι αποδεκτά από τον Εντολέα/Αποστολέα, ο οποίος παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημιά, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κ.λπ.., από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν.

Σε καμία όμως περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή

παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενα σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

Έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες κ.λπ..).

Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει με την παράδοση της αποστολής του παραλήπτη/χρήστη. Η υπογραφή του Παραλήπτη με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο έγγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε Επιφύλαξης, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 7: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας ( Χασιώτη 13 Μαρούσι Τ.Κ. 15123) σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την Εταιρεία. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 8: Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας -Αρχαιότητες – Έργα τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ. Αλληλογραφία/Φιλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα–Ναρκωτικά –Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό υλικό και γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ,

ICAO) ή και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

ΑΡΘΡΟ 9: Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη τότε επιστρέφεται στον αποστολέα και λαμβάνουν χώρα

οι απαραίτητες ενέργειες προς ακύρωση της σύμβασης αγοράς και επιστροφής του τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 10: Η διαδικασία επίλυσης γίνεται είτε μέσω Φιλικού διακανονισμού (έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με την Εταιρεία για την επίτευξη της επίλυσης της διαφοράς), είτε με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών όπου η Εταιρεία κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκροτεί Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

ΑΡΘΡΟ 11: Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση το διέπον δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΣΤ. Διαδικασία εξέτασης των παραπόνων των χρηστών

Για την καλύτερη ενημέρωση, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πελατών για κάθε απορία ή παράπονο που έχει σχέση με την εξυπηρέτησή́ του, λειτουργεί́ στην έδρα της Εταιρείας ο Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) με τον οποίο ο πελάτης μπορεί́ να επικοινωνήσει με τους παρακάτω τρόπους:

Ø με τηλεφωνική́ επικοινωνία στον αριθμό ……………. Ø ηλεκτρονικά́ στο e-mail: compliance@sisi.com.gr

Ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για κάθε απορία του σχετικά με την αποστολή του.

Η εταιρεία εξετάζει με διαφανή και δίκαιο τρόπο μέσω της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών οποιοδήποτε παράπονο πελατών, φροντίζει δε να το επιλύσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση απαντάει εγγράφως στον πελάτη εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υποβολή του παραπόνου είτε είκοσι ημερών εφόσον χρειαστούν πρόσθετα στοιχεία. Εφόσον δεν ικανοποιηθείτε μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ζ. Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών

Αποτελείται από τους διαχειριστές της εταιρείας ,τη νομικό σύμβουλο και το λογιστή της εταιρείας. Συγκροτείται κατόπιν γραπτής αιτήσεως ή αποστολής με fax ή mail στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας εντός 20 ημερών από την έναρξη της αποστολής και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα παράστασης σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας ,η Εταιρεία καταβάλλει σε πρώτη φάση προσπάθεια επίλυσης με διαπραγματεύσεις. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.